ประวัติความเป็นมา

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตั้งอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ถนน กรป.กลาง  ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์ 57210 โทรศัพท์   0-5395-3532 โทรสาร 0-5395-3532 Website www.ksnwcr.com

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงเชียงรุ้ง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย สำนักส่งเสริมงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

            เมื่อปี พ.ศ. 2538 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้แยกออกมาจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงชัย และ ได้อาศัยอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เป็นที่ทำการ โดยมีนางศิริลักษณ์  สุขสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงชัยรักษาการตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต่อมา ในปี พ.ศ.2543 นายพิช  จิตต์มาลา  ดำรงตำแหน่ง  หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ในช่วงเวลาดังกล่าว ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ทำการย้ายสำนักงานมาอาศัยอาคารหอประชุมหลังเก่าของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 (นพค.35) ในปี พ.ศ.2550 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ทำการย้ายสำนักงานมาอาศัยที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ชั้น 2 วันที่  8  กันยายน  2550  อำเภอได้สถาปนาจากกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ส่งผลให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายวิทยา  แสงคำมา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง    วันที่ 1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550 และสร้างอาคารสำนักงานเป็นเอกเทศ

วันที่ 7  กรกฎาคม  2551 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ทำพิธีการเปิดอาคารสำนักงานอย่างเป็นทางการ โดยมี ส.ส.รังสรรค์  วันไชยธนวงค์  มาเป็นประธานในพิธีเปิดและได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงเชียงรุ้งตามพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช  2551ต่อมาปี พ.ศ.2554 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้อาคารห้องสมุด และใช้เป็นที่ทำการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีหน้าที่ให้บริการการศึกษานอกโรงเรียนในเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง การประสานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบสถานศึกษา จัดบริการการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปที่อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งสายอาชีพและสายสามัญ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และพึ่งพาตนเองในสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นได้พัฒนาตนเองทั้งระบบเครือข่ายและตนเอง

 

คำว่า เวียงเชียงรุ้ง มีความหมาย ดังนี้

    เวียง              หมายถึง ตัวเมือง แหล่งชุมชน

     เชียง             หมายถึงเมือง,เวียง

     รุ้ง                 หมายถึงรุ้งเจ็ดสี,ความรุ่งเรือง,นกชนิดหนึ่ง(เหยี่ยว)

     เวียงเชียงรุ้ง    หมายถึง เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง

อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้รับการแต่งตั้งเป็นอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ในวันที่  8 กันยายน พ.ศ.  2550 ซึ่งแต่เดิม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งมีประวัติความเป็นมา คือได้แยกการปกครองมาจากอำเภอเวียงชัย ซึ่งเดิมอำเภอเวียงชัยมีอยู่ 8 ตำบล คือ    1.ตำบลทุ่งก่อ    2.ตำบลป่าซาง  3.ตำบลดงมหาวัน  4.ตำบลเวียงชัย  5.ตำบลดอนศิลา

6.ตำบลเมืองชุม   7.ตำบลผางาม   8.ตำบลเวียงเหนือ

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 สภาตำบลเวียงชัยโดยการนำของกำนันศรัทธาได้ยื่นขอแยกกิ่งอำเภอเวียงชัยออกมาจากอำเภอเมืองโดยมี ต.ทุ่งก่อ ต.เวียงชัย ต.ผางาม 3 ตำบล ขณะเดียวกันทางสภาตำบลทุ่งก่อ โดยการนำของกำนันอ้าย  สิทธิขันแก้ว ได้ยื่นขอแยกกิ่งอำเภอพระบาททุ่งก่อ โดยขอแยกเอา 3 ตำบลที่กล่าวมาข้างต้น ออกมาจากอำเภอเมือง แต่เนื่องจากข้อมูลและหลักเกณฑ์ต่างๆทางกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่าให้แยก   กิ่งอำเภอได้ที่ตำบลเวียงชัย จึงได้กิ่งอำเภอเวียงชัยตั้งแต่นั้นมา ทางด้านตำบลทุ่งก่อเมื่อเวลาผ่านไปประชากรใน  ต.ทุ่งก่อ มีจำนวนมากขึ้น มีการแยกหมู่บ้านออกเป็นหลายหมู่บ้าน จนถึงปี พ.ศ.2522 ได้แยกออกมาเป็น  ตำบลป่าซางและปี พ.ศ.2525 แยกเป็นตำบลดงมหาวัน

เมื่อแยกตำบลทุ่งก่อเป็น 3 ตำบลแล้ว จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีการอพยพย้ายถิ่นฐานจากราษฎรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามา ทำให้ ตำบลทุ่งก่อ กลายเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้านานาชนิด เวลาได้ล่วงผ่านไปอีกหลายปีจนในที่สุดความคิดเรื่องการขอแยกกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้งก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง    โดยคณะกรรมการสภาตำบลทั้ง 3 ตำบล และนายวีรชัย  สุวรรณธาราเรือง สมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย        ได้พร้อมใจกันรวบรวมข้อมูลต่างๆและขอแยกกิ่งอำเภออีกครั้ง

วันที่  27 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ทางสภาตำบลทุ่งก่อได้รับแจ้งจากทางอำเภอเวียงชัยว่า กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้งจะได้รับการอนุมัติและได้รับงบประมาณจัดตั้งในปีงบประมาณ 2538

วันที่  1  เมษายน พ.ศ.  2538  กระทรวงมหาดไทยประกาศอนุมัติให้ตั้งกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง          มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันที่  3  เมษายน พ.ศ. 2538  เปิดที่ทำการกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้งชั่วคราว เวลา 10.19 น.            โดยนายคำรณ  บุญเชิด  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และต่อมาในวันที่  8  กันยายน พ.ศ. 2550 เปิดที่ทำการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายอมรพันธ์  นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

                                  คำขวัญประจำอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 

เชียงรุ้งเมืองเก่า            เขาสูงพระบาท

                             ธรรมชาติน้ำตก            มรดกล้านนา

                             ประชารื่นรมย์             ชื่นชมคุณธรรม

                             ลือล้ำผ้าไหม               บ้องไฟประเพณี

 

 

ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้ง

     อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอเมืองเชียงราย ห่างจากอำเภอ          เมืองเชียงราย  ประมาณ 37 กิโลเมตร

เนื้อที่

     เนื้อที่ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 206.31 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ               ติดกับอำเภอแม่จัน,อำเภอดอยหลวง

ทิศใต้                  ติดกับอำเภอเวียงชัย

ทิศตะวันออก         ติดกับอำเภอเชียงของ,อำเภอพญาเม็งราย

ทิศตะวันตก           ติดกับอำเภอเมืองเชียงราย

ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพทั่วไปเป็นที่ราบกว้าง มีภูเขาบางส่วนเรียงรายเป็นแนวติดต่อกับอำเภออื่นๆพื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 420 เมตร

ลักษณะภูมิอากาศ

1.ฤดูร้อน         เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม

2.ฤดูฝน          เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน    ถึง กันยายน

3.ฤดูหนาว       เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม     ถึง มกราคม

 

สภาพชุมชน

ทรัพยากรธรรมชาติ

          -  ทรัพยากรป่าไม้  อำเภอเวียงเชียงรุ้งมีพื้นที่สำคัญได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสักและ       ป่าแม่น้ำกกฝั่งขวา ซึ่งมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญๆได้แก่ ไม้เต็ง ,ไม้รัง ,ไม้ประดู่

          -  ทรัพยากรน้ำลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเผื่อและอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยขี้เหล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ

          -  ทรัพยากรดิน มีสภาพเป็นดินเหนียวและดินปนทราย

การปกครอง

          มีประชากรทั้งสิ้น  27,565  คนแยกเป็น ชาย   13,831คน  หญิง 13,734คน

ลำดับที่

ตำบล

ชาย (คน)

หญิง  (คน)

รวม  (คน)

1.

2.

3.

4.

ป่าซาง

ทุ่งก่อ

ดงมหาวัน

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

4,987

3,268

3,410

2,069

4,915

3,443

3,348

2,125

9,902

6,711

6,758

4,194

 

รวม

13,734

13,831

27,565

หมายเหตุ  ข้อมูลประชากรจากทะเบียนอำเภอ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562