กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นายภูดิศ เผ่าเรือน

ตำแหน่ง : ครู คศ1
หน้าที่ : บริหาร
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวนงลักษณ์ แสนเงิน

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครพื้นที่ปกติ
หน้าที่ : ฝ่ายการเงิน
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวนุช มั่นกุง

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครพื้นที่ปกติ
หน้าที่ : ฝ่ายพัสดุ
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายประชา สมแค้ว

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : สอนและฝ่ายแผนปฎิบัติงาน
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวรัตนา มณีจันทร์สุข

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : สอน
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายชัยยง โฉมเกิด

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : สอน
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายวิเศรษฐ์ ตุ่นมานะ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : สอน
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายศุภกฤต แสนคำหล่อ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : สอน
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายวสิษฐ์พล ประดิษฐ์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : สอน
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายแสนศักดิ์ วันดี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
หน้าที่ : อัธยาศัย
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวฐิติญาภรณ์ ปันอินต๊ะ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : สอน
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายสุรเชษฐ์ วันดี

ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : สอน
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :