นายสุรพล  วงศ์หวัน  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสุรีย์พร  หน่อคำ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองเชียงราย  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์  "ตีฆ้องร้องป่าว เล่าข่าว กศน.เชียงราย" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย โดยมีนางสาวณัฏฐณิชา  แสงคงหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  เป็นผู้กล่าวรายงานถึงโครงการดังกล่าวว่าสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย  ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรและกำกับงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดเชียงราย  ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้นโดยสอดคล้องกับนโยบายของเลขาธิการกศนในหัวข้อ p3 - Public relation คือการให้ความสำคัญกับงานประชาสัมพันธ์และเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปเขียนข่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในหน่วยงานของตนเองได้ดีและน่าสนใจพร้อมทั้งสามารถสื่อสารให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้และเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานตลอดจนได้รับการยอมรับจากประชาชนผู้ที่มาติดต่อและภาคีเครือข่ายส่งผลให้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรจากสถานศึกษา จำนวน 36 คน และสิ่งที่ผู้เข้าอบรมฯ จะได้รับในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1)ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์องค์กรและแนวทางในการประชาสัมพันธ์องค์กรในศตวรรษที่ 21 2)การเขียนข่าวและการเขียนบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 3)ถ่ายภาพอย่างไรให้เป็นข่าว 4)การสร้าง smart site เพื่อการประชาสัมพันธ์  เป็นต้น .....